ThermoWood® - YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIA

Suomen olosuhteisiin on kehitetty FFCS ( Finnish Forest Certification System)metsäsertifiointijärjestelmä. Järjestelmä sisältää vaatimukset metsien hoidolle ja käytölle, puun alkuperän todentamiselle ja ulkoisen tarkastuksen toteutukselle. FFCS -sertifiointijärjestelmä on saanut kansainvälisen PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) -järjestelmän hyväksynnän, jonka mukaisesti tuotteiden markkinoinnissa voidaan käyttää PEFC –sertifikaattia. Suomessa lämpökäsiteltävästä sahatavarasta noin 90 % on PEFC -sertifioitua.

Lisätietoa metsien FFCS ja PEFC -sertifioinneista löytyy osoitteista www.pefc.org jawww.pefc.org

Energia

ThermoWood -valmistusprosessi kuluttaa energiaa vain 20 - 25 % enemmän kuin normaalin sahatavaran valmistuksen yhteydessä suoritettava tuoreen sahatavaran keinokuivaus. Mikäli mahdollista tarvittava energia tuotetaan puuteollisuuden sivutuotteita (kuori, puru) polttamalla. Alla olevassa kuvassa esitetään eräiden rakennustuotteiden valmistuksen ja kuljetusten vaatima energiamäärä sekä energialähteen jakautuminen uusiutuviin ja uusiutumattomiin energiavaroihin.

Lähteet: www.rts.fi/ymparistoseloste/voimassaolevatympselos... (sahatavara, liimapuu, kipsilevy, betoni, teräs)
Teollisuus (ThermoWood, painekyllästetty puu)

Päästöt

ThermoWoodin emissiot ympäröivään ilmaan ovat erittäin alhaiset. Oheisessa taulukossa on haihtuvien yhdisteiden kokonaisemissiomittausten (TVOC) tuloksia 28 vuorokauden ikäisistä tuotteista. Tulokset ilmoitetaan sekä mg/(m2h) että mg/m3. Tulokset alittavat selkeästi suomalaisen sisäilmaluokituksen M1-luokan enimmäisrajan 0,200 mg/(m2h) .

TUOTE TVOC mg/(m2h) , 28 vrk TVOC mg/m3, 28 vrk
Thermo-S, mänty 0,090 0,255
Thermo-S, kuusi 0,084 0,237
Lähde:Tutkimusraportit VTT-S-00986-06 ja RTE3218_6/05.

ThermoWoodin valmistusprosessissa käytetään ainoastaan korkeaa lämpötilaa ja vesihöyryä, joten siitä ei vapaudu haitallisia aineita maaperään.

Huoltoväli

Lämpömodifiointi parantaa puun stabiilisuutta. Pienentyneiden muodonmuutosten (kutistuminen, turpoaminen, vääntyily) johdosta ThermoWood on hyvä pohja pintakäsittelytuotteille. Pinnoitteet eivät halkeile eivätkä lohkeile. Puun pihka on poistunut lämpökäsittelyprosessin aikana, joten se ei tunkeudu pinnoitekerroksen läpi käyttökohteessa. Pidentynyt huoltoväli vähentää pinnoitteiden kulutusta.

Käyttöikä

Lämpömodifiointi parantaa puun biologista kestävyyttä ja näin ollen pidentää sen käyttöikää monissa käyttökohteissa. Pidentynyt käyttöikä vähentää kuljetusten ja ympäristöä rasittavien tuotteiden tarvetta.

Korvaavuus

ThermoWood muistuttaa ulkonäöltään joitakin trooppisia puulajeja. Eräissä käyttökohteissa trooppisten kovapuiden käyttöä voidaan korvata käyttämällä ThermoWood -tuotteita. Korvaava käyttö vähentää kuljetuksia sekä säästää uhanalaisia metsiä.

Hävittäminen

Elinkaarensa päätteeksi ThermoWood voidaan ongelmitta hyödyntää energiantuotannossa tai loppusijoittaa kaatopaikalle, kuten normaali käytöstä poistettu puu.